ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ

ਅੱਜ ਚੜਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ
ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਿਆ ਦਿਸਦਾ ਏ।
ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਗਾਂਦਾ ਸੀ
ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਿਆ ਦਿਸਦਾ ਏ।

ਸਭ ਪਾਸੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਏ
ਨਾ ਦਿਸੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰਾ ਏ।
ਬੰਦਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ
ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਏ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਉਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ
ਹੁਣ ਤਾਣ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਹੀ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦਾ ਏ
ਇਹ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ
ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਇਆਂ ਨੂੰ
ਨਾ ਰਾਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਏ।

3 thoughts on “ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.