ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ

ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁਰਬ ਸ਼ਹਾਦਤ
ਜਾਮਿ ਅਦੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ।
ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਬੀਰ ਸਪੂਤਾਂ
ਪਿਤਾ ਭਰੋਸੇ ਡੌਲੇ ਤਾਣੇ।
ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਕੇ ਉਹਨਾਂ
ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਆਹੂ ਲਾਹਿਆ।

ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਡੇ
ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ।
ਰੇਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ
ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਸੀ ਲਾਇਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਾਣਾ
ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ
ਸਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵੇਖੇ
ਕਰੜਾ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ

ਦੁਆਰ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ
ਸਭ ਤੇ ਸੈਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਤਾਈਂ
ਬਿਨ ਦੱਸੇ ਪਰਲੋਕ ਪੁਚਾਇਆ।
ਅਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀਏ
ਬੀਤ ਗਈ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿੱਸਾ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਣਾਇਆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.