ਹਿਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਸੇਰਾ

ਹਿਰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਸੇਰਾ
ਲਿਵ ਸਦਾ ਉਸ ਜੁੜੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ।
ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਰ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਪਰੋਤੀ
ਮੇਲ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਸਦੀ ਲਹਿੰਦੀ।
ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਰਸਨਾ ਮਾਤੀ
ਰਸਿਕ ਰਸਿਕ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।
ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਸਭ ‘ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ’
‘ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ’ ਨਿਤ ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦੀ।

ਇਕ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ
ਜੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ।
ਕੰਵਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ
ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਉਸ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਦੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ
ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਹਿਥ ਪਛਾਣੋ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਲਏ ਬਿਨ
ਹੋਰ ਯਤਨ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੋ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਨ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ
ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਜਾਣੋ।
ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਦੇ ਲਈ
ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਗਦੀ ਜੋਤੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਗਰ
ਇਸ ਚੋਂ ਪਾਵੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.