ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਸਾਇਆ

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਸਾਇਆ
ਅਕਥ ਕਥਾ ਉਸ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ
ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਸਾਇਆ
ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਾ
ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣੇ
ਨਾਮੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਮ ਸਮਾਏ।
ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ
ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਧਿਆਏ
ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਸਾਇਆ
ਪਾਪ ਮੈਲ ਸਭ ਉਨਾਂ ਗਵਾਈ
ਪਾਵਨ ਪਵਿਤ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਬਨਾਉਣਾ
ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਨਾਮ ਧਿਆਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.